İşverenin, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için işçiden her takvim yılı başında muvafakat almasına yönelik zorunluluk değişiklik getiren Yönetmelik ile sona erdi. İşçiye ise 30 gün önceden yazılı şekilde bildirmek koşulu ile muvafakatını geri alma imkanı tanındı.

25.08.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaya ilişkin önemli bir düzenleme getirilmiştir.

YENİ DÜZENLEME 
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay iş sözleşmesinin yapılması esnasında ya da bu ihtiyaç ortaya çıktığında alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır. 
Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapmak istemeyen işçi verdiği onayı otuz gün önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabilir.”

Düzenleme uyarınca, bugünden itibaren yürürlükte olmak üzere ;

1- İşveren açısından; işçilerden her yıl başında, fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapmak için muvafakat alma zorunluluğu kaldırılmış, iş sözleşmesinin yapıldığı esnada ya da ihtiyaç ortaya çıktığında bu muvafakatın alınabileceği hükmü getirilmiştir.

2- İşçiye ise 30 gün önceden, işverenine yazılı şekilde bildirmek sureti ile muvafakatını geri alma imkanı tanınmıştır.

Kaynak : 25.08.2017 tarih ve 30165 Sayılı Resmi Gazete

YUKARI
ÇIK
Eskişehir Web Tasarım